Tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil

UČNI PROGRAM

Tečaj zajema teoretični in praktični del. Pri učenju uporabljamo sodobne didaktične pripomočke (lutko za oživljanje, sanitetni material, AED,…) Usposabljanja izvajajo in vodijo predavatelji, ki imajo licenco predavatelja Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.

 

TERMIN TEČAJA PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

TERMIN: Četrtek, 11.06.2020 in petek, 12.06.2020 ob 14.30 uri (Predavanja potekajo 2 dni).

 

Tečaj bo potekal na sedežu RKS-OZ Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

 

Zaradi ukrepov COVID-19 je potrebna predhodna prijava s plačilom do zasedbe prostih mest.

Tečajniki morajo upoštevati ukrepe za časa COVID-19, ki jih določajo pristojne službe.

 

IZPIT PRVE POMOČI ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Izpit bo potekal na sedežu RKS-OZ Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

DNE: Torek, 09.06.2020 ob 14.00 uri 

        

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE IN IZPIT

Prijave sprejemamo OSEBNO na RKS-OZ Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje 

Elelktronski pošti na tajnistvo.celje@ozrks.si in celje.ozrk@ozrks.si 

Informacije na telefon 03/425 25 62 ali 03/425 25 63.

 

CENA: Tečaj in izpit znaša 84,36 €. Cene so enotne po državi.

OB PRIJAVI VPLAČATE CENO TEČAJA Z IZPITOM.

 

LITERATURA

OSNOVE PRVE POMOČI - Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019, ur. viš. pred. Robert Sotler.
Možnost izposoje knjige je na sedežu RKS-OZ Celje v času uradnih ur.

PREVERJANJE ZNANJA

Prvi del izpita je pisen. Uporablja se testne pole, ki jih  je predpisal Strokovni center za prvo pomoč  RKS. Sledi praktični del, na katerem mora kandidat opraviti prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED in oskrbeti eno poškodbo.

POTRDILO

Po opravljenem izpitu na RKS-OZ Celje pridobite izkaznico. Prosim preverite datum izdaje kartice.

NA SPODNJI POVEZAVI IMATE VLOGO ZA PRIJAVO NA TEČAJ PP ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Pripete datoteke

Tečaj prve pomoči za zaposlene

UČNI PROGRAM

Uvodni – splošni del o prvi pomoči. Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED-ja. Najpogostejše poškodbe in prva pomoč. Nevarna nagla obolenja, zastrupitve in prva pomoč. Praktični primeri najpogostejših poškodb v določeni delovni organizaciji, njihovo preprečevanje in ustrezno ukrepanje. Sklep in evalvacija izobraževanja.

 

TERMIN TEČAJA PRVE POMOČI ZA ZAPOSLENE

(Delovne organizacije)

TERMIN: Ponedeljek, 15.06.2020 ob 8.00 uri

 

           Tečaj bo potekal na sedežu RKS-OZ Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

Tečajniki morajo upoštevati ukrepe za časa COVID-19, ki jih določajo pristojne službe.

 

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Prijave in informacije sprejemamo po telefonu 03/425 25 62 ali 03/425 25 63

Elektronski pošti na celje.ozrk@ozrks.si

 

CENA

Cena usposabljanja je 87,50 EUR na udeleženca. Cene so enotne po državi.

 

LITERATURA

doc.dr. Uroš Ahčan, mag. Damjan Slabe, Radoljub Šutanovac: Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu

Literaturo se lahko kupi v Mladinski knjigi ali na RKS, Mirje 19, Ljubljana, tel. št. 01 241 4300.

 IZPIT

Po končanem predavanju je takoj izpit. Po uspešno opravljenem izpitu vsak posameznik prejme dokument o opravljenem tečaju in izpitu iz prve pomoči za gospodarske družbe, ki ga je potrebno čez pet let obnoviti.

NA SPODNJI POVEZAVI IMATE VLOGO ZA PRIJAVO NA TEČAJ ZA ZAPOSLENE

 

Pripete datoteke

Usposabljanje prve pomoči pri dojenčkih in malčkih

UČNI PROGRAM

Usposabljanje zajema teoretični in praktični del. Pri učenju uporabljamo sodobne didaktične pripomočke (lutko za oživljanje, sanitetni material, AED,…) Usposabljanja izvajajo in vodijo predavatelji, ki imajo licenco predavatelja Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.

ČAS USPOSABLJANJA

Usposabljanje traja 3 šolske ure.

 

TERMIN USPOSABLJANJA PRVE POMOČI PRI DOJENČKIH IN MALČKIH

TERMIN: NASLEDNJI TERMIN BOMO RAZPISALI OB ZAPOLNITVI SKUPINE

(obvestili vas bomo o dnevu in uri)

Tečaj bo potekal na sedežu RKS-OZ Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

 

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Prijavi se lahko vsak. V sklopu usposabljanja želimo razčistiti različne dileme, ki so se staršem že pripetile in so se znašli v neljubi situaciji. Želimo starše podučiti kako na najhitrejši in najbolj varen način pomagati svojemu otroku.

Prijave sprejemamo OSEBNO na RKS-OZ Celje, Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

Elelktronski pošti na tajnistvo.celje@ozrks.si   in celje.ozrk@ozrks.si  (Pošljite izpolnjeno vlogo, prijavo za usposabljanje)

Informacije na telefon 03/425 25 62 ali 03/425 25 63.

CENA: Cena usposabljanja znaša 25,00 €.

OB PRIJAVI VPLAČATE CENO USPOSABLJANJA.

Število mest je zaradi zagotavljanja kakovosti predavanja omejeno.

Za organizirane skupine po dogovoru.

LITERATURA

Ob pričetku usposabljanja Prve pomoči pri dojenčkih in malčkih prejmete literaturo katero boste obravnavali na usposabljanju.

NA SPODNJI POVEZAVI IMATE VLOGO ZA PRIJAVO NA USPOSABLJANJE PRVE POMOČI PRI DOJENČKIH IN MALČKIH

Izdaja dvojnika izpita prve pomoči

IZDAJA DVOJNIKA IZPITA PRVE POMOČI

RKS OZ Celje od leta 1970 dalje vodi register kandidatov, ki so opravljali izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.

Registrirani kandidati so ob uspešno opravljenem izpitu prejeli POTRDILO o opravljenem izpitu prve pomoči za voznike motornih vozil, ki ima neomejeno veljavnost.

V primeru, da posameznik potrdilo izgubi, lahko pri RKS OZ Celje vloži prošnjo za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči.

Postopek za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu je sledeč:

Pravilno izpolnite vlogo, ki se nahaja spodaj. Vlogo oddajte po mailu tajnistvo.celje@ozrks.si   ali celje.ozrk@ozrks.si   oz. osebno na RKS OZ Celje v času uradnih ur.

Ko prejmemo vlogo, bomo preverili, če ste vpisani/a v register opravljenih izpitov prve pomoči pri RKS OZ Celje in vas o tem obvestili. V primeru, da ste v registru zavedeni/a je potrebno izvesti plačilo stroškov reševanja vloge za izdajo dvojnika, ki znašajo 26,11 €.


Vloga je pozitivno rešena ob pogoju, da je vlagatelj-ica vpisan-a v register opravljenih izpitov prve pomoči pri RKS OZ Celje, da je vloga pravilno izpolnjena in plačilo izvedeno.
 

Dvojnik lahko dvignete osebno na sedežu RKS OZ Celje (po predhodnem dogovoru po telefonu 03/425 25 62 ) ali ga prejmete po pošti.


OPOZORILO:

Dvojnika ne moremo izdati, če vlagatelj ni opravljal izpita prve pomoči na RKS OZ Celje in v primeru, da na vlogi ni navedel pravih podatkov. V tem primeru posredujemo vlagatelju obvestilo, da ni osnove za izdajo dvojnika. Plačilo izvedete po oddaji vloge in obvestilu, da ste v evidenci RKS OZ Celje.

Pripete datoteke

CENIK TEČAJEV IN IZPITOV PRVE POMOČI

CENIK TEČAJEV IN IZPITOV PRVE POMOČI

GO RKS je na seji, dne 19.12.2013 potrdil cenik, ki prične veljati z dne 1.2.2014

 

Bodoči vozniki motornih vozil

Tečaj in izpit prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

                    84,36 €

Tečaj prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

                    28,72 €

Izpit prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil                     55,64 €

 

Delovne organizacije

Program prve pomoči za delovne organizacije                     87,50 €
Tečaj prve pomoči za delovne organizacije                     30,50 €
Izpit prve pomoči za delovne organizacije                     57,00 €

 

Tečaj in izpit za bolničarje

70-urni tečaj in izpit prve pomoči za bolničarje                   313,83 €
Tečaj za bolničarje                   215,39 €
Izpit za bolničarje                     98,44 €

 

Tečaj o uporabi defibrilatorja

Tečaj o uporabi defibrilatorja (3 šolske ure)                     27,41 €

 

Izdaja dvojnika kartice

Izdaja dvojnika kartice prve pomoči                     26,11 €

 

Usposabljanje iz prve pomoči za dojenčke in malčke

Cena usposabljanja znaša                     25,00 €

 

Pravne podlage

PRVA POMOČ

S poznavanjem osnov prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje. Pomislite na to, da bi bila ponesrečena oseba lahko vaš otrok, partner, starš, prijatelj, sodelavec, vi pa ne znate pristopiti in pomagati. Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov človeku reši življenje. Rešitev je v izobraževanju. Organiziramo tečaje prve pomoči, ki potekajo v skladu z veljavno medicinsko doktrino in svetovnimi smernicami. Izvajajo jih strokovno usposobljeni predavatelji z licenco predavatelja prve pomoči RKS.

Rdeči križ Slovenije – OZ Celje JE NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA pri izvajanju tečajev in izpitov prve pomoči in EDINI POOBLAŠČENI NOSILEC izdaje uradnih potrdil – listin o opravljenem izpitu iz prvi pomoči.
 

PRAVNE PODLAGE:

a/ Zakon o RKS: Ur. l. RS št. 7/1993; spremembe: Ur. l. RS, št. 79/2010
b/ Zakon o varnosti cestnega prometa
c/ Pravilnik o organiziranju in izvajanju tečajev in izpitov iz prve pomoči
d/ Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
e/ Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Merila za organiziranje in opremljanje enot za prvo pomoč

Mobilna aplikacija za prvo pomoč

Mobilna aplikacija Prva pomoč vsebuje seznam najpogostejših poškodb in obolenj ter postopkov prve pomoči v izbranih primerih. Navodila za namestitev si ogleste v pripeti datoteki spodaj.

Napotki za prvo pomoč so povzeti po učbeniku Ahčan, Uroš, ur. 2006. Prva pomoč – priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana Rdeči križ Slovenije.

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obolenj se povečujejo potrebe po nudenju prve pomoči. Zaradi različnih vzrokov ljudje prve pomoči v nesreči pogosto ne nudijo, kar ima za posledico večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih ali obolelih osebah. Rezultati mnogih raziskav kažejo, da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem znanja o pravilnem nudenju prve pomoči. Po drugi strani pa ustrezna prva pomoč dokazano zmanjšuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju, večji kakovosti življenja po poškodbi ali obolenju, ter tako dolgoročno pozitivno vpliva na zdravstveno blagajno, zmanjšuje okoljsko obremenjenost in povečuje splošno blaginjo prebivalstva.

Mobilna aplikacija Prva pomoč pokriva dva usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih vsebin:

Pomoč uporabnikom za učinkovito nudenje prve pomoči v primeru nastanka poškodb in najpogostejših nenadnih obolenj.
Povečanje ravni znanja prve pomoči med splošno populacijo (pridobivanje doktrinarno ustreznih napotkov za nudenje prve pomoči, ocenjevanje znanja, obnavljanje/utrjevanje znanja, spodbujanje učenja prve pomoči, zmanjševanje predsodkov pred nudenjem prve pomoči, spodbujanje solidarnosti in zavedanja pomena pomoči sočloveku v stiski).

Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na smernicah Evropskega referenčnega centra za prvo pomoč ter Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Gre za besedilni, slikovni in video prikaz temeljnih vsebin in napotkov za prvo pomoč, namenjenih tako splošni javnosti kot tudi različnim skupinam in organizacijam (šolam, delovnim organizacijam, društvom, ekipam prve pomoči …).

Pri nastanku aplikacije so sodelovali: Telekom Slovenije, Rdeči križ Slovenije, UKC Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta, katedra za področje javnega zdravstva in Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede – Laboratorij za ergonomijo.

 

Pripete datoteke

©2020 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Celje